Standaard verzending: 3,50 €
30 dagen herroepingsrecht

Algemeene voorwaarden

Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor contracten in de elektronische handel bij www.gusti-leer.nl 

§ 1 Toepassingsgebied

Voor zakelijke relaties tussen ons en de klant zijn  de volgende algemene voorwaarden voor bestellingen via een webshop in de ten tijde van de bestelling geldende versie van toepassing.

§ 2 Het sluiten van de overeenkomst

De presentatie van onze producten op onze website houdt slechts een uitnodiging aan de klant in, een aanbod voor een contract uit te brengen. Indien de klant de bestelling verzendt, brengt hij een aanbod in de zin van § 145 BGB uit. De klant ontvangt een bevestiging van de ontvangst van zijn order via de e-mail.

Het contract komt tot stand indien wij het aanbod van de klant binnen 2 werkdagen na het verzenden van de order schriftelijk of in tekstvorm aannemen. Beslissend is het moment van ontvangst van de verklaring door de klant.

Een werkdag is elke kalenderdag, die geen zondag en geen landelijk geldende wettelijke feestdag is.

§ 3 Levering, verzendkosten, overdracht van risico

De verzendkosten voor de levering worden voor elke levering separaat kenbaar gemaakt. 
In geval van vooruitbetaling worden de bestelde goederen pas geleverd als het aankoopbedrag is goed geschreven op onze bankrekening. Indien wij uw betaling ondanks opeisbaarheid niet tot en met 14 dagen na het verzenden van de orderbevestiging hebben ontvangen, zeggen wij het contract op. Dit heeft tot gevolg dat uw order wordt geannuleerd en dat wij niet verplicht zijn om te leveren. De bestelling is zonder verdere gevolgen voor u of voor ons afgehandeld.

Indien de klant consument is, ligt het risico van het verzenden onafhankelijk van de manier van het verzenden bij ons. Indien de klant ondernemer is, gaan alle risico’s met betrekking tot het verzenden op de klant over, wanneer de goederen van ons aan de gemachtigde logistieke partner zijn overgedragen.   

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot het moment van volledige betaling van de aankoopprijs ons eigendom.

§ 5 Betalingen

Slechts de tijdens het orderproces getoonde betaalmethoden worden geaccepteerd.  

§ 6 Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke rechten voor gebreken zijn van toepassing.

§ 7 Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor contracten in de elektronische handel  

a) Wij zijn niet aan speciale en boven niet genoemde gedragscodes onderworpen.

b) Mogelijke invoerfouten, die tijdens het plaatsen van uw bestelling zijn opgetreden, kunt u bij de definitieve bevestiging voor het versturen van uw contract-verklaring herkennen en met behulp van de “verwijder- en verander-functie” vóór het verzenden van de order op elk moment corrigeren.

c) Voor de essentiële kenmerken van de door ons aangeboden goederen en de geldigheid van tijdelijke aanbiedingen raadpleeg de individuele productomschrijvingen op onze website.

d) De voor het sluiten van de overeenkomst beschikbare taal is Duits.

e) Klachten en aansprakelijkheidsclaims voor gebreken kunt u bij het adres indienen, dat onder de  aanbieder-kenmerken wordt opgegeven.

f) De tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. De reden hiervoor is, dat deze tekst na het afsluiten van de overeenkomst bij ons voor u als klant niet meer toegankelijk is.

g) Omtrent informatie met betrekking tot betaling en/of levering verwijzen wij u naar het aanbod.

§ 8 Toepassing van cadeaubonnen en kortingscodes

a) Cadeaubonnen die u op onze website kunt kopen, kunnen vóór de aankoop op www.gusti-leder.de worden verzilverd. Deze kunnen niet voor de aankoop van verdere cadeaubonnen worden gebruikt.

b) Het tegoed van een cadeaubon wordt noch contant uitbetaald noch op rente gezet.

c) Cadeaubonnen en kortingscodes kunnen slechts vóór het afsluiten van het bestelproces worden verzilverd. Cadeaubonnen en kortingscodes kunnen niet achteraf worden gehonoreerd.

d) Voor een bestelling kan meer dan één cadeaubon worden gebruikt. Cadeaubonnen kunnen per bestelling met kortingscodes worden gecombineerd.

e) Als het tegoed van een cadeaubon voor de bestelling niet voldoende is, kan het verschil tussen de bedragen door middel van de aangeboden betaalmethodes worden vereffend.

g) Bij verlies, diefstal of niet door ons veroorzaakte onleesbaarheid van cadeaubonnen zijn wij niet aansprakelijk. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schrijffouten in het e-mailadres van de cadeaubon-ontvanger.

§ 9 Herroeping en model-herroepingsformulier voor consumenten

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en voor diens productie een individuele keus of bepaling door de consument beslissend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeftes van de consument toegesneden zijn.   

Herroeping

Recht op herroeping

 

U hebt het recht deze overeenkomst binnen 30 dagen, zonder opgave van redenen, te herroepen.

De termijn voor de herroeping is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de de vervoerder is, de laatste producten in bezit heeft genomen ofwel in bezit heeft.   

Voor het uitoefenen van uw recht op herroeping moet u ons,

 

GUSTI LEDER GmbH

ERICH-SCHLESINGER-STR. 62

18059 ROSTOCK

Telefoon: +49 381 367 67 30

Buitenland: +44 203 1295 166

E-mail: info@gusti-leder.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verstuurde brief of een 
e-mail) van uw besluit de overeenkomst te herroepen in kennis stellen. U kunt daarvoor het
model-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is echter niet verplicht. Om de termijn in acht te nemen is het voldoende, dat u meedeelt dat u van het recht op herroeping gebruik wilt maken en dat u deze verklaring verstuurd voordat de termijn van de herroeping is verlopen.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dan zijn wij verplicht, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten, die het resultaat van een andere manier van leveren dan de van ons aangeboden voordelige standaard levering zijn, die u heeft gekozen), zonder verwijl, binnen 5 tot 7 werkdagen, vanaf de dag terug te betalen, op die wij u mededeling m.b.t. de herroeping hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In geen geval betaalt u vergoedingen voor de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot u heeft bewezen, dat de producten terug zijn gestuurd of tot we de producten hebben ontvangen. Het ligt eraan welk tijdstip het vroegste tijdstip is. U dient de goederen in elk geval zonder verwijl, op zijn laatst binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u van uw recht op herroeping gebruik heeft gemaakt terug te zenden of af te geven. De termijn geldt als in acht genomen als de goederen vóór afloop van de termijn van 14 dagen worden verstuurd. U draagt alle directe kosten voor het terugsturen van de goederen. 
Voor een eventuele waardevermindering bent u aansprakelijk indien deze is ontstaan uit oneigenlijk gebruik hetgeen tot een waardevermindering in de natuur, de eigenschappen en functionaliteit van het product heeft geleid.

Einde herroeping

 

Model-herroeping formulier

 

(Indien u het contract wilt herroepen vragen wij u dit formulier in te vullen en aan ons te sturen.)

GUSTI LEDER GmbH

ERICH-SCHLESINGER-STR. 62

18059 ROSTOCK

e-mail: info@gusti-leder.de

 

Bij deze herroep ik/herroepen wij (*) het van mij/ons (*) gesloten contract over de aankoop van volgende goederen (*)

De levering van de volgende diensten (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument/ de consumenten

Adres van de consument/de consumenten

Handtekening van de consument/de consumenten (slechts bij mededeling op papier)

Datum

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing.

 

§ 10 Informatie over  geschillenprocedures voor een consumenten-geschillencommissie

We zijn noch bereid noch verplicht aan een geschillenprocedure voor een consumenten-geschillencommissie deel te nemen.

§ 11 diversen

Voor de contractuele relatie tussen ons en de klant evenals voor de voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Indien de klant consument is, blijven conform het recht van de staat, in die de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, de ter bescherming van de consument toe te passen wettelijke voorschriften en rechten, waarvan niet in de overeenkomst mag worden afgeweken, van deze overeenkomst onaangetast. De toepassing van UN-kooprecht wordt uitgesloten.

 

V SN 41

Extra algemene voorwaarden voor de verkoop op factuur & de verkoop op afbetaling

 

Privacy verklaring voor de verkoop op factuur & de verkoop op afbetaling

 

Laatst bekeken